Jsme dobrý tábor?

Níže se můžete přesvědčit, že náš tábor splňuje všechny náležitosti, které by správný tábor měl.

Být kvalifikovaným pro práci hlavního vedoucího tábora znamená mít potřebné předpoklady, schopnosti, znalosti a dovednosti. Než jsme se jimi stali, jezdili jsme všichni na tábor jako děti, praktikanti a vedoucí. Postupně jsme si kvalifikaci rozšiřovali na kurzech a školeních. Každý hlavní vedoucí má určena měřítka pro výběr vedoucích, praktikantů, zdravotnic a dalšího personálu, aby zajistil dobrý chod tábora. Každý pracovník musí předložit zdravotní osvědčení o schopnosti práce s dětmi.

Program je základní náplní tábora, je pestrý a zábavný. Dětem dává prostor k realizaci, využití a rozšíření jejich schopností a vědomostí. Zároveň je pro ně přiměřeně obtížný, aby některé děti „nediskvalifikoval“. Zahrnuje nové různorodé zážitky, jež jsou nejlepším způsobem aktivního odpočinku od běžných stereotypů školního života. Soutěžení a kolektivní spolupráce poskytují mnoho příležitostí k výchově dětí k pozitivním hodnotám sounáležitosti a fair play a naši vedoucí tyto příležitosti beze zbytku využívají. Základem takového programu je pečlivě připravená celotáborová hra, která je doplněná o množství dalších programů a her. Některé tábory jsou kromě celotáborové hry založeny také na různých specifických činnostech. Hlavní osnova programu je vždy připravena s předstihem, jenž umožňuje zájemcům o tábor rozhodnout se i podle tohoto hlediska. Program je pestrý a zohledňuje individuální a věkové zvláštnosti dětí. Vedoucí dbají, aby žádné z dětí nezůstalo při soutěžích stranou a každé mělo možnost využít své specifické schopnosti, dále je rozvinout a získat nové vědomosti z celotáborové hry i z jiných oblastí.

Bezpečnost dětí je naší prioritou. Tábor má pevně daný řád, který přispívá k bezpečnosti všech přesným vymezením pravidel, jež respektují děti i vedoucí. K zajištění bezpečnosti patří i zpracovaný plán pro řešení nouzové situace, jež nastávají sice zřídka, ale o to nepříjemněji mohou zaskočit nepřipraveného. Naše tábory jsou po všech stránkách legálními akcemi. Jsou nahlášené na hygienické službě a místnímu zdravotnickému zařízení. Program tábora je koncipován tak, aby při něm dětem nehrozilo žádné nebezpečí. Všichni vedoucí i praktikanti jsou školeni pro pečlivé zajištění bezpečnosti při konkrétních činnostech. Bezpečnost je zajištěna zodpovědným dozorem i důsledným poučením dětí o pravidlech bezpečnosti. Opravdu dobrý a bezpečný tábor je pro děti velikým dobrodružstvím, ale pro vedoucí, je nepřetržitou zodpovědnou pra

Volba místa tábora splňuje všechny paragrafy vyhlášky č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky č. 148/2004. Ta mimo jiné stanovuje náležitosti prostorů pro spaní, společenskou a sportovní činnost, vaření a stolování i pro ošetřovnu s izolací nemocných. Daří se to také díky nemalým investicím v posledních třech letech. Tábor se koná ve vhodných prostorách a v příjemném prostředí, které je přínosné pro odpočinek a zdraví dětí. Odpovídá programu i věkovému složení dětí. Pro letní pobyt dětí jsou chatky ideální – nejsme tolik ovlivněni deštivým počasím jako stanové tábory, také pro alergiky je ubytování v chatce vhodnější. Všechny prostory současně odpovídají požadavkům na bezpečnost. Náš tábor je pořádán na tradičním lety prověřeném místě. Nemusíme čelit žádným následkům přírodních pohrom (nehrozí povodně). Naši vedoucí se dlouhodobě věnují přípravě táborů tak, aby program, věkové složení účastníků a prostředí bylo v co nejlepší rovnováze.

Zajištění zdraví všech účastníků tábora je naší další prioritou. Konání tábora nahlašujeme na místně příslušnou hygienickou stanici. Následuje dohoda s místním zdravotním zařízením, kde jsou schopni kvalifikovaně ošetřit případná vážnější poranění či onemocnění. Samozřejmostí je stálá přítomnost kvalifikovaného zdravotníka přímo na táboře. Ten vede zdravotní dokumentaci každého účastníka tábora, zaznamenává jeho obtíže, poranění, dohlíží na pravidelné podávání léků těm dětem, které je mají předepsané. Vážnější zdravotní problémy konzultuje s lékařem a postupuje podle jeho pokynů. Nutností pro zajištění zdravotní péče o dítě je také dostatek informací ze strany rodičů a jeho lékaře. Zdravotník a vedoucí s dostatkem informací o zdravotním stavu a zvláštnostech dítěte, mohou snáze předcházet obtížím, nebo je řeší včas. Povinností rodičů je zajistit v souladu s vyhláškou č. 106/2001 Sb. lékařskou prohlídku dítěte a předat její závěr společně s prohlášením o bezinfekčnosti vedoucímu tábora. Vedoucí tábora, který by toto nevyžadoval není zodpovědný a jednal by protizákonně. Tábor vyhovuje obecně závazným předpisům. Všichni táboroví pracovníci jsou poučeni o hygienickém minimu a řídí se jím.

Rodiče a samozřejmě i děti mají právo na jakékoli informace, o kterých si myslí, že se týkají tábora. Jsou jasně definovány podmínky účasti a co všechno zahrnuje cena. Snažíme se poskytnout všechny organizačně nezbytné informace, a navíc i ty, které napomáhají pocitu pohodové a bezpečné akce. Nedáváme vyhýbavé odpovědi – je možné se zeptat na cokoliv. Naše zkušenost ukazuje, že dobrá komunikace s rodiči minimalizuje případná rozčarování a nepříjemná překvapení. K tomu slouží i tyto internetové stránky. Zdaleka nejlepší však je, když pošlete dítě na nějakou naši kratší akci již před táborem. Získáte zkušenost, jak slibované zajištění probíhá v praxi a děti třeba najdou kamarády mezi vrstevníky. My navíc získáme jistotu, že dítě tábor opravdu zvládne, a tak všichni vědí do čeho jdou.

Děti by na táboře neměly čas jen „trávit“. Tábor je pro ně vždy přínosem, rozvíjí jejich vědomosti i praktické dovednosti a v neposlední řadě schopnost začlenit se mezi ostatní a komunikovat s nimi. Pomáhá jim v pochopení základních životních hodnot. Vedoucí přistupují k dětem pozorně a ke každému i individuálně s ohledem na jeho možnosti, aby jim pomohli rozšiřovat jejich obzor. Děti se bez rodičů naučí mnohé věci řešit samy, což jim vždy pomáhá ve škole i později v životě. Dokáží se lépe prosadit a získají odvahu hovořit o svých pocitech a potížích. Rodiče pak často zjišťují, že jejich děti mají schopnosti, které v nich dosud sami nerozpoznali. Program tábora vždy obohatí děti o nové poznatky a dovednosti z různých oblastí života. Děti jsou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti. Různé aktivity jim umožňují prožít čas na táboře také podle vlastních představ.

Náš tábor je ve vlastnictví Pavla Nekováře, který je současně provozovatelem tábora s požadovanou živností pro tuto činnost. Je zároveň jedním z našich hlavních vedoucích a táborovým nadšencem a propagátorem. V této provázanosti a ve spolupráci s ostatními hlavními vedoucími vidíme zajištění naší důvěryhodnosti.

Škola v přírodě „trochu jinak“ v letním dětském táboře Sopka, Zlámaniny u Nové Paky – reference

První stupeň základní školy z Prahy 4, Školní 700 se již třikrát zúčastnil školy v přírodě v LDT Sopka. Jedná se o tak trochu netradiční způsob organizace školy v přírodě, který je velmi přátelský jak k dětem, tak i k pedagogickému doprovodu. Především jsme obdivovali dokonale fungující spolupráci ze strany zřizovatele. V dopoledních hodinách je umožněna výuka v přírodě či ve venkovní učebně nebo jídelně. V této době za žáky zodpovídají paní učitelky. V průběhu oběda se děti předávají oddílovým vedoucím, kteří za ně zodpovídají až do dalšího rána. V odpoledních hodinách je pro děti skvěle zorganizován táborový program, který je plný her a zábavy. Nechybí ani velkolepá táborová olympiáda se všemi atributy, které k olympijským hrám patří, noční hra, táborák nebo celodenní výlet. Ubytování v pěkných chatkách odpovídá tábornickému životu a i žáci prvních tříd jej bez problémů zvládají. Také péče kvalifikovaných zdravotníků je bezchybná a byla oceněna ve zprávě krajského hygienika. Děti si též pochvalovaly výbornou domácí kuchyni. To nejcennější však spočívá v lidském potenciálu všech, kteří zde pro děti s velkým nadšením a nasazením pracují, od zřizovatele a vedoucího tábora přes zdravotníky, oddílové vedoucí až po zaměstnance kuchyně. Ti všichni vytvářejí skvělé klima a veselou přátelskou atmosféru, díky níž se naše škola rozhodla, že se tento tábor stane jakousi naší kmenovou školou v přírodě. Děti i dospělí se těší, že se v příštím školním roce zase setkají na známém místě se svými přáteli.
PaedDr. Jana Semrádová
vedoucí učitelka ŠVP
Hodnocení:
5/5